GDPR- Vi skyddar dina personuppgifter

För oss är din personliga integritet och hanteringen av dina personuppgifter viktig. Den 25 maj 2018 blir EU:s dataskyddsförordning svensk lag. Vi tillsammans med Tanums Kommun tagit fram en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska behandlas och skyddas. Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, adress, telefonnummer och epost. Syftet med en sådan behandling är för att kunna fullfölja vår del som hyresvärd vid ett hyresavtal.

Vart kommer personuppgifterna ifrån?

Vi har fått dina personuppgifter ifrån dig som bostadsökande, det är uppgifter som krävs för att ingå ett hyresavtal. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Hur gallras dina personuppgifter?

Dina uppgifter kommer att gallras ur fastighetssystemet vid uppsägningstidens utgång. Hyresavtalet sparas i 2 år efter uppsägningstidens utgång. Vid restskuld sparas hyresavtalet tills dess att skulden är betald. Debiteringsunderlag sparas enligt Bokföringslagen i 10 år. Ärende som tillhör sakuppgift sparas i 2 år.

Vem behandlar dina personuppgifter?

Personuppgiftsansvarig är Tanums Bostäder AB. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@tanumsbostader.se. Du når vårt dataskyddsombud på dso.tanum@jpinfonet.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

Policy för hantering av personuppgifter i Tanums kommun.

Tanums Bostäder behandlar följande personuppgifter.

Sammanställning av vår personuppgiftshantering.

Mer info om GDPR hittar du hos Datainspektionen.