GDPR- Vi skyddar dina personuppgifter

För oss är din personliga integritet och hanteringen av dina personuppgifter viktig. Den 25 maj 2018 blir EU:s dataskyddsförordning svensk lag. Vi tillsammans med Tanums Kommun tagit fram en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska behandlas och skyddas. Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, adress, telefonnummer och epost. Syftet med en sådan behandling är för att kunna fullfölja vår del som hyresvärd vid ett hyresavtal.

Vart kommer personuppgifterna ifrån?

Vi har fått dina personuppgifter ifrån dig som bostadsökande, det är uppgifter som krävs för att ingå ett hyresavtal. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Hur gallras dina personuppgifter?

Dina uppgifter kommer att gallras ur fastighetssystemet vid uppsägningstidens utgång. Hyresavtalet sparas i 2 år efter uppsägningstidens utgång. Vid restskuld sparas hyresavtalet tills dess att skulden är betald. Debiteringsunderlag sparas enligt Bokföringslagen i 10 år. Ärende som tillhör sakuppgift sparas i 2 år.

Vem behandlar dina personuppgifter?

Personuppgiftsansvarig är Tanums Bostäder AB. Vi har rutiner och arbetssätt för att personuppgifterna ska hanteras på ett säkert sätt. Endast medarbetare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Behörigheterna till de olika systemen/registren styrs av behörighet/IT-säkerhet.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@tanumsbostader.se. Du når vårt dataskyddsombud på dso.tanum@jpinfonet.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Mer info om GDPR hittar du hos Datainspektionen.

Policy för hantering av personuppgifter i Tanums kommun.


Vi behandlar följande personuppgifter för

Bostadssökande:
Namn, personnummer, adress, telefonnummer, epost, inkomstuppgifter, antal medsökande, referens från tidigare hyresvärd.
Behandlingen är godkänd av bostadssökande via ett samtycke vid registrering på hemsidan.
Personuppgifter för bostadsökande registreras/behandlas i följande:

· Vitec fastighet- och uthyrningssystem

· Outlook, mail

Hyresgäster:
Namn, personnummer, adress, telefonnummer, epost. Behandlingen är nödvändig för att fullfölja våra hyresavtal.
På Tanums Bostäder AB kan det förekomma känsliga uppgifter vid dokumentation av störningsärende och klagomål, gällande hälsa och missförhållande.
Personuppgifter för hyresgäster registreras/behandlas i följande:

· Vitec fastighet- och   uthyrningssystem

· Outlook, mail

· Lokal server

· Ådata, ekonomisystem

· Diariet, ärenden som tillhör sakuppgift