Historia

Stiftelsen Tanums Bostäder bildades 1954.
1971 gjordes en fusion som innebar att stiftelserna Bullarenbostäder och Kville-Bostäder gick upp i Stiftelsen Tanums Bostäder. Vid samma tidpunkt slogs kommunerna Tanum, Kville och Bullaren samman till nuvarande Tanums kommun.

1960 hade de tre bostadsstiftelserna sammanlagt 61 lägenheter.
Under 1960-talet byggdes nya lägenheter allteftersom efterfrågan på hyreslägenheter ökade.

Vid fusionen 1971 fanns totalt 294 lägenheter. Stiftelsen Tanums Bostäder fortsatte utbyggnaden under 1970- och 80-talen. 1985 hade Stiftelsen Tanums Bostäder totalt 486 hyreslägenheter och 32 servicelägenheter för äldreboende.

Under åren fram till och med 1986 skedde i princip ingen nyproduktion av hyreslägenheter eller bostadsrätter i annan regi än i Tanums Bostäders.
Tanum Bostäders nybyggnation styrdes helt av efterfrågan, någon vakans förekom inte.

Under perioden 1987 till 1993 byggde Tanums Bostäder 174 nya hyreslägenheter. Samtidigt byggdes i annan regi 230 hyreslägenheter och 200 bostadsrätter. Trots Tanums Bostäders kraftiga nyproduktion under denna tid hade man inga outhyrda lägenheter förrän år 1990. År 1991 hade Tanums Bostäder 802 lägenheter varav 660 hyreslägenheter och 142 servicelägenheter för i huvudsak äldreboende.

Stiftelsen Tanums Bostäder ombildades 1996 till ett aktiebolag under dess nuvarande namn Tanums Bostäder AB. I samband med ombildningen till aktiebolag såldes servicelägenheterna för äldreboende till Tanums kommun.

1998 sålde bolaget 135 lägenheter i Rabbalshede, Hamburgsund, Sannäs och Havstensund till Havsten Fastighetsförvaltning AB. År 2000 köpte bolaget bostadsområdet Kullen i Fjällbacka omfattande 69 lägenheter. Tanums Bostäder har sedan 2005 byggt 60 nya lägenheter, 30 i Grebbestad, 14 i Fjällbacka och 16 i Östad, och har nu 678 lgh (333 i Tanumshede, 145 i Grebbestad, 169 i Fjällbacka och 31 i Östad).